Predicting the danger of incorrect inhalation approach

Shubing Chen,* Yongyi Peng,* Beilan Shen, Liping Zhong, Zhongping Wu, Jinping Zheng, Yi Gao State Key Laboratory of Respiratory Illness, Nationwide Heart for Respiratory Drugs,